Story IDHO 2013

הקורס התקיים בסמסטר זה בשיתוף עם ‘סיפור פשוט – חנות ספרים עצמאית’ והוקדש לחקירה מעשית של העתיד של הספר.
מה מאפשרות טכנולוגיות החישה והבינה במפגש עם ספרים וסיפורים? מהן דרכים חדשות להציג, לקדם, לחוות סיפור? איך אפשר להעצים את ערכי הסיפור, להתאים אותו לאדם או לסיטואציית קריאה מסויימת?

בפרויקט הסיום יצרנו אוביקט ששייך – מבחינת שפה, סגנון, מהות – לסיפור מיתולוגיה נבחר, ועיצבנו אינטראקציות עם האובייקט שדרכן מתקדם הסיפור: